Xử lí ngôn ngữ

Sử dụng bộ gán nhãn từ loại xác suất QTAG cho văn bản tiếng Việt
     Nguyễn Thị Minh Huyền, Vũ Xuân Lương, Lê Hồng Phương

Đọc bài viết từ file PDF

Download: ITCra03POSTagging.pdf
 

 

Bài đăng trước:

  • Quy tắc sắp xếp đơn vị từ vựng trong từ điển tiếng Việt
  • Quy tắc đặt dấu thanh trong tiếng Việt